Płyty paździerzowe – zastosowanie i właściwości

Płyty paździerzowe – co to jest?

Płyty paździerzowe to materiał budowlany, który jest ceniony za swoją łatwość w obróbce oraz niską cenę. Wytwarzane są z papierowej masy z dodatkiem sklejki lub włókien celulozowych, a ich powierzchnia pokrywana jest kilkoma warstwami farby. Choć ich nazwa wskazuje na niską jakość, to płyty paździerzowe są dobrym rozwiązaniem do wielu zastosowań w budownictwie.

 1. Zastosowanie płyt paździerzowych

Płyty paździerzowe są stosowane jako materiał wykończeniowy wewnętrznych ścian i sufitów, jak również jako osłona ścian zewnętrznych podczas prac wykończeniowych. Mogą być również środkami do izolacji termicznej i akustycznej oraz mają zastosowanie w budowie mebli.

 1. Właściwości płyty paździerzowej

Płyty paździerzowe są lekkie i łatwe w obróbce. Mogą być cięte za pomocą prostych narzędzi, wiercone, wkręcane oraz klejone. Ich powierzchnia jest także łatwa do malowania i tapetowania. Ponadto, płyty paździerzowe są odporne na wilgoć i grzyby, co czyni je dobrym wyborem do pomieszczeń z dużą wilgotnością.

 1. Zalety zastosowania płyt paździerzowych
 • Niska cena – płyty paździerzowe są jednym z najtańszych materiałów, które można stosować w budownictwie
 • Łatwa obróbka – można je ciąć, wkręcać, kleić i malować bez większego wysiłku
 • Odporność na wilgoć i grzyby – płyty paździerzowe są odporne na wilgoć, a co za tym idzie, nie narażają na powstawanie grzybów i pleśni
 • Wspomaganie izolacji termicznej oraz akustycznej – dzięki swoim właściwościom, płyty paździerzowe mogą pomóc w izolacji termicznej i akustycznej pomieszczeń
 1. Wady zastosowania płyt paździerzowych
 • Łatwość zniszczenia – płyty paździerzowe są dość delikatnym materiałem, który może ulec zniszczeniu w przypadku niewłaściwego montażu lub transportu
 • Ograniczenia wytrzymałości – ze względu na swoją lekkość, płyty paździerzowe nie są odpowiednie do stosowania w konstrukcjach nośnych lub o bardzo dużym obciążeniu
 • Problemy z odkształceniami – w przypadku wilgoci lub nagromadzenia ciepła, płyty paździerzowe mogą ulec odkształceniom, co może wymagać ich wymiany
 1. Podsumowanie

Płyty paździerzowe są cenionym materiałem budowlanym, który znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach budownictwa. Pomimo swojej niskiej ceny i łatwości obróbki, warto pamiętać o ich ograniczeniach i zastosowaniach, aby uniknąć niepotrzebnych problemów przy ich montażu i użytkowaniu.

Author: rezydencjaorlowicza.pl